นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์โดยเมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ https://mizzyreview.com/ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว นั่นหมายความว่าคุณยอมรับและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ ดังต่อไปนี้

คุณยอมรับว่า เนื้อหา (Content) รูปภาพ เสียง โลโก้ ฐานข้อมูล ข้อมูลธุรกิจ ความลับทางการค้า และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว คุณไม่มีสิทธิ์ในการใช้ คัดลอก แก้ไข เปลี่ยนแปลงทำซ้ำ เผยแพร่ จัดแสดง แจกจ่าย ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อ ผลิตภัณฑ์ การบริการของบุคคลที่สาม (“ ผลิตภัณฑ์และบริการ”) หรือมีลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (“ เว็บไซต์บุคคลที่สาม”) ทางเว็บไซต์ mizzyreview ไม่มีอำนาจ หรือควบคุมผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือเว็บไซต์บุคคลที่สามใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อตกลงหรือความเข้าใจใด ๆ ที่คุณได้ทำกับบุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์บุคคลที่สามและ หรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ

ทางเว็บไซต์ mizzyreview มีเป้าหมายที่จะจัดทำบทความที่มีเนื้อหาที่เป็นกลาง เราต้องการเปิดเผยว่า (i) บางครั้งเราได้รับผลิตภัณฑ์ฟรีบุคคลที่สาม ซึ่งบางครั้งเราตรวจสอบหรือทำการเขียนรีวิว และ (ii) เราอาจแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาขาย (และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ขายโดย บริษัท ดังกล่าว) ซึ่งบางครั้งเราได้รับค่าตอบแทนและ (iii) เราอาจขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ภายในร้านค้าของเราและ (iv) เราอาจใช้ลิงค์พันธมิตรไปยังผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเราจะได้รับค่าตอบแทน บริษัทเป็นผู้มีส่วนร่วมในโฆษณาสินค้าพันธมิตร (affiliate links) ตัวอย่างเช่นเราเข้าร่วมกับเว็บไซต์ Lazada และ Shopee เป็นต้น โดยการโฆษณาจะทำการเชื่อมโยงไปยังปลายทางของบุคคลที่สาม

ทางเว็บไซต์เราจะไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของเราหรือเป็นข้อมูลที่สร้างจากสมาชิก แต่อย่างไรก็ดี กรณีที่เราได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามว่าข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์นั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ทางเราขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามสมควรเป็นกรณีๆ

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใด ๆ ของบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจของเราด้วยเช่นกัน

ทางเว็บไซต์เราไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่าเสียหาย ทั้งโดยทางตรงและโดยอ้อม อันเนื่องมาจากความประมาทของบริษัท

นอกจากนี้ ทางเว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ฉบับนี้เพิ่มเติมได้ตามที่เราเห็นชอบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้ ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ทำการประกาศบนเว็บไซต์